fbpx

Regulamin zajęć jogi

Warunkiem korzystania z zajęć jogi jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego akceptacja.

Uczestnictwo w zajęciach jogi:

W zajęciach jogi mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia. Poniżej 18 roku życia udział w zajęciach możliwy jest za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Karnety i opłaty:

 1. W zajęciach jogi mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wniosą jednorazową opłatę za zajęcia.
 2. Karnet jest imienny i stanowi dowód wpłaty za zajęcia. Karnet uprawnia do określonej liczby zajęć jogi w ciągu 30 dni od daty aktywacji karnetu, nie podlega przedłużeniu, a pieniądze za niewykorzystane zajęcia nie są zwracane. Cena zajęć nie zawiera ubezpieczenia.
 3. Opłatę za zajęcia można dokonać przelewem na konto podanym na www.grayoga.pl w zakładce “cennik”.

Przeciwwskazania zdrowotne:

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz. 1095, par. 2.1, pkt 6), które mówi o „dopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych”, dla własnej korzyści i bezpieczeństwa powinnaś/powinieneś przedstawić takie zaświadczenie (lekarskie lub podpisane własnoręcznie) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 2. W zajęciach jogi mogą uczestniczyć osoby bez przeciwwskazań lekarskich.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia nie posiada wykształcenia medycznego. Osoby, które nie mają pewności czy ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach, proszone są o skonsultowanie się z lekarzem. W przypadku poważnych dolegliwości konieczne jest przyniesienie zaświadczenia lekarskiego pozwalającego na praktykę jogi. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazaniach lekarskich do ćwiczeń.
 4. Nauczyciel prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie lub zaostrzenie chorób, na które cierpią uczestnicy. Ryzyko związane z powstaniem urazu albo zatajeniem swojego stanu zdrowia ponosi uczestnik.
 5. Zajęcia nie są przeznaczone dla kobiet w ciąży.

Zajęcia:

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem umieszczonym na stronie szkoły.
 2. Ze względu na komfort i koncentrację uczestników oraz z uwagi, że program każdych zajęć stanowi zamkniętą całość, ważna jest punktualność.  Wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć oraz jej opuszczenie przed zakończeniem możliwe jest za zgodą nauczyciela jogi.
 3. Dbamy o porządek na sali. Po skorzystaniu z pomocy do jogi konieczne jest odłożenie ich na właściwe miejsce po zakończeniu zajęć.
 4. Nie robimy zdjęć lub filmów pozostałym osobom na zajęciach bez ich zgody. Szkoła Jogi zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć i wykorzystywania ich do celów marketingowych. Jednocześnie osoba uczestnicząca w zajęciach ma prawo poinformować nauczyciela, że nie wyraża zgody na upublicznianie swojego wizerunku.
 5. Wszelkie pomoce potrzebne do jogi (maty, koce, paski, bloki, liny) są do dyspozycji na miejscu. Jeśli ktoś posiada własną matę, warto ją zabrać ze sobą.

Bezpieczeństwo zajęć:

 1. Ćwiczymy 2h po małym posiłku, 3h po dużym.
 2. NIGDY nie ćwiczymy po spożyciu alkoholu, narkotyków, silnych leków, z gorączką, po dłuższym pobycie na słońcu, w saunie, solarium.
 3. Przez wzgląd na siebie i innych nie przychodzimy z przeziębieniem lub inną infekcją wirusową.
 4. Jeżeli zauważymy u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy (ból, nadmierne napięcie, brak tchu etc.) natychmiast przerywamy zajęcia i konsultujemy swój problem z nauczycielem jogi.
 5. Podczas zajęć przestrzegamy zaleceń nauczyciela oraz dostosowujemy intensywność ćwiczeń do swoich możliwości.
 6. Nie wykonujemy pozycji na własną rękę bez wyraźnej instrukcji instruktora.
 7. Nie instruujemy innych uczestników oraz nie pomagamy im bez wyraźnego polecenia nauczyciela.
 8. Na czas zajęć zdejmujemy biżuterię (łańcuszki, bransoletki etc.).
 9. Zabieramy ze sobą na salę cenne i wartościowe przedmioty. Za rzeczy pozostawione w przebieralni lub na korytarzu, nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Nauczyciel prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez nauczyciela. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków(NW) uczestnicy mogą dokonać na koszt własny.
 11. Uczestnik zajęć jogi bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

Komfort zajęć:

 1. Wchodząc na salę wyłączamy lub wyciszamy komórkę.
 2. Ćwiczymy boso, w wygodnym stroju. Na salę ćwiczeń nie wchodzimy w obuwiu.
 3. Z uwagi na komfort swój i innych uczestników przed zajęciami bierzemy prysznic lub przynajmniej myjemy dłonie i stopy.

Wykupienie karnetu udziału w zajęciach lub pojedynczego wejścia oznacza akceptację regulaminu.